Print Print
  Print  
 
Cáp
Sắp xếp theo:
Cable FO MM - Amored Jacket

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 12 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp kết nối giữa các tòa nhà. Cable FO MM - Dielectric Jacket.

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 12 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà. Cable FO SM - Armored Jacket

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 12 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp kết nối giữa các tòa nhà. Cable FO SM - Dielectric Jacket

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 12 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà. Cable FO SM - Figure-8 Construction

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 24 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc kết nối giữa các tòa nhà bằng cách treo. Cable FO XG MM - Armored Jacket

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 12 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp kết nối giữa các tòa nhà. Cable FO XG MM - Dielectric Jacket

Cáp sợi quang AMP sử dụng ngoài trời 4 – 12 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà. Commscope/AMP Fiber Optic Cable, Interconnect, 2-Fiber (Zipcord), MM-OM2 50/125µm, OFNR
P/N: 1-1859425-2

Cáp sợi quang AMP multimode loại 2 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà. Commscope/AMP Fiber Optic Cable, Interconnect, 2-Fiber (Zipcord), SM-OS2, 3.0mm, OFNR
P/N: 1-1859425-4

Cáp sợi quang AMP singlemode loại 2 Fiber được thiết kế thích hợp cho môi trường Campus hoặc đi cáp trên không kết nối giữa các tòa nhà.