Print Print
  Print  
 
Hệ thống Cáp Đôi xoắn


Cáp

Cáp


Đầu nối, Khớp nối, Khớp chuyển đổi

Đầu nối, Khớp nối, Khớp chuyển đổi


Cáp Đấu nối

Cáp Đấu nối

 

Thanh Đấu nối

Thanh Đấu nối


Hệ thống Cross-Connect

Hệ thống Cross-Connect


Hệ thống Cáp Trung tâm Dữ liệu

Hệ thống Cáp Trung tâm Dữ liệu

 

Dụng cụ Thi công

Dụng cụ Thi công